Regulamin

Definicje

 1. 1.1. RegulaminNiniejszy Regulamin skierowany zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego lub zawierającego Umowę Sprzedaży w siedzibie Usługodawcy. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. 1.2. Dzień roboczyJeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. 1.3. Formularz rejestracjiFormularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 4. 1.4. Formularz zamówieniaFormularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 5. 1.5. Kodeks cywilnyUstawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. 1.6. KontoUsługa Elektroniczna. Oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. 1.7. Produkt / towardostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. 1.8. Punkt sprzedażySiedziba firmy Sprzedawcy mieszcząca się w Oleśnicy, przy ul. Wielkopolnej 2e.
 9. 1.9. Sklep internetowySklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.genesisturbo.pl
 10. 1.10. Sprzedawca / usługodawcaPrzedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej Mateusz Wójcik Genesis Turbo z siedzibą w Oleśnicy (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wielkopolna 2e, 56-400 Oleśnica).
 11. 1.11. Usługobiorca(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 12. 1.12. Umowa sprzedażyUmowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem (1) Sklepu Internetowego; (2) wiadomości elektronicznej; (3) telefonicznie, (4), a także w Punkcie Sprzedaży.
 13. 1.13. Usługa elektronicznaUsługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. 1.14. Ustawa o prawach klientaUstawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 15. 1.15. ZamówienieOświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 16. 1.16. System teleinformatycznyZespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 17. 1.17. Stara jednostkaCzęść/komponent Klienta, który podlega zwrotowi w przypadku zakupu Produktu w opcji z depozytem.
 18. 1.18. Program wymianyCzęść/komponent Klienta, który podlega zwrotowi w przypadku zakupu Produktu w opcji z depozytem.

Zasady ogólne

 1. 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.genesisturbo.pl.
 2. 2.2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed sfinalizowaniem Zamówienia.
 3. 2.3. Sklep Internetowy www.genesisturbo.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 4. 2.4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie www.genesisturbo.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. 2.5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
 6. 2.6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. 3.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
 2. 3.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia.
 3. 3.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrumturbo@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Wielkopolna 2e, 56-400 Oleśnica.
 4. 3.1.1.2. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. 3.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) wybraniu sposobu dokonania płatności – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 6. 3.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 7. 3.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. 3.3. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem Usług Elektronicznych.
 9. 3.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać:
 10. 3.3.1.1. pisemnie na adres: ul. Wielkopolna 2e, 56-400 Oleśnica,
 11. 3.3.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrumturbo@gmail.com.
 12. 3.3.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 13. 3.3.3. Ustosunkowanie się do reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. 4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje (1) po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym w dogodnym dla niego czasie przez cały rok; (2) lub złożenia Zamówienia drogą telefoniczną; lub (3) mailową; a także (4) w Punkcie Sprzedaży w Dniu Roboczym w godzinach pracy.
 2. 4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w PLN (złoty polski). Cena Produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługodawca jest informowany (1) na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia; (2) poprzez pocztę elektroniczną; jak również (3) telefonicznie w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. 4.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.
 4. 4.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. 4.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez (1) przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży; lub (2) telefoniczne poinformowanie przez pracownika obsługi Klienta o przyjęciu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail lub powiadomienia telefonicznego zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. 4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego; oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail; lub (3) telefoniczny kontakt Usługodawcy z Usługobiorcą, w którego trakcie następuje wyrażenie zgody przez Usługobiorcę na zawarcie Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 7. 4.5. Zamówienia złożone drogą mailową lub telefoniczną po wyrażeniu zgody Usługobiorcy na ich zawarcie są zgodne z prawem i zobowiązują do przestrzegania praw Usługobiorcy i Usługodawcy określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. 4.6. W wypadku, gdy podane dane w trakcie składania Zamówienia (w Sklepie Internetowym, drogą mailową lub telefonicznie) okażą się niekompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

Sposoby i terminy płatności za Produkt

 1. 5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 2. 5.1.1. Płatność przelewem online lub przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. 5.1.1.1. Bank: ING Bank Śląski - Kod IBAN: PL 72 1050 1575 1000 0091 4305 8981, Kod SWIFT: INGBPLPW.
 4. 5.1.2. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
 5. 5.1.3. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 6. 5.1.4. Płatność gotówką przy odbiorze Produktu w siedzibie Sprzedającego.
 7. 5.2. Termin płatności:
 8. 5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli nie otrzyma zapłaty w określonym czasie.
 9. 5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 10. 5.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze Produktu w siedzibie firmy Usługodawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności podczas odbioru Produktu w siedzibie Sprzedającego.
 11. 5.3. W przypadku zwrotu Towaru, bez względu na wybrany przez Usługobiorcę sposób płatności, żądana kwota zostanie zwrócona przelewem bankowym na nr konta wskazany przez Usługobiorcę.
 12. 5.4. Usługobiorca w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze.
 13. 5.4.1. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Czas realizacji Zamówienia, koszt dostawy i odbioru Produktu

 1. 6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium każdego Państwa, w którym działają firmy kurierskie współpracujące ze Sprzedającym; są to przewoźnicy DPD, GLS oraz Poczta Polska.
 2. 6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej lub strony zawierające Umowę dokonały innych ustaleń. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, także poprzez kontakt telefoniczny. Klient może się zapoznać z cennikiem, wchodząc w zakładkę „wysyłka”.
 3. 6.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w siedzibie firmy jest bezpłatny w Dni Robocze i w godzinach otwarcia siedziby określonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. 6.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
 5. 6.4.1. Przesyłka kurierska po dokonaniu przedpłaty.
 6. 6.4.2. Przesyłka kurierska pobraniowa.
 7. 6.5. Klient jest obciążany kosztami transportu w przypadku (1) odesłania Produktu na reklamację; w przypadku (2) rozwiązania Umowy Sprzedaży; a także (3) w przypadku zwrotu Starej Jednostki zakupionej w opcji z depozytem.
 8. 6.5.1. Usługodawca w razie sprzedaży Produktu w opcji na wymianę pokrywa koszt odesłania Starej Jednostki Klienta do siedziby firmy wyłącznie na terenie Polski.
 9. 6.5.2. Usługodawca w przypadku zakupu Produktu w opcji „zlecenia regeneracji swojej części” bezpłatnie odbiera część Klienta na terenie Polski, pod warunkiem, że kwota zakupu wynosi minimum 200 zł.
 10. 6.5.3. Usługodawca w przypadku zakupu Produktu w opcji „zlecenia regeneracji swojej części” bezpłatnie dostarczy przesyłkę do Klienta na terenie Polski, pod warunkiem, że kwota zakupu wynosi minimum 200 zł.
 11. 6.5.4. Usługobiorca pokrywa koszty transportu przesyłki „do” i „z” serwisu Usługodawcy w przypadku Produktu, który odesłał na reklamację, a która zostanie nieuznana.
 12. 6.6. Klient powinien niezwłocznie zawiadomić kuriera, w przypadku, gdy otrzymany Towar jest uszkodzony lub nie jest zgodny z tym, który zamówił.
 13. 6.6.1. Kolejnym działaniem jest natychmiastowe powiadomienie telefoniczne Sprzedawcy. Po telefonicznym zawiadomieniu Klient jest zobowiązany przesłać protokół szkody na adres e-mail: centrumturbo@gmail.com i nie później niż 3 dni od otrzymania Towaru.
 14. 6.7. Czas dostawy wynosi do 3 Dni Roboczych na terenie Polski, licząc od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin, lub Usługodawca poinformował, że termin ten może ulec zmianie. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 15. 6.7.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 16. 6.7.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 17. 6.8. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie 1 Dnia Roboczego od momentu zaksięgowania płatności lub przy wyborze płatności gotówką w czasie odbioru, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 18. 6.9. O czasie oraz kosztach dostawy Zamówienia poza granice Polski Usługodawca poinformuje Usługobiorcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 19. 6.10. Koszty transportu Produktu poza granice Polski spoczywają na Usługobiorcy w przypadku:
 20. 6.10.1. doręczenia przesyłki do Usługobiorcy,
 21. 6.10.2. odesłania Produktu na reklamację,
 22. 6.10.3. odstąpienia od Umowy,
 23. 6.10.4. wymiany Produktu na inny,
 24. 6.10.5. odbioru części Usługobiorcy, który dokona zakupu w opcji „zlecenia regeneracji swojej części",
 25. 6.10.6. odbioru części Usługobiorcy, który dokona zakupu w opcji dokonania testowania/czyszczenia/kalibracji Produktu.
 26. 6.11. O wszelkich zmianach w terminie dostawy Produktu Usługodawca poinformuje Usługobiorcę telefonicznie lub poprzez kontakt mailowy.
 27. 6.12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z nieprawidłowego działania firm kurierskich.

Procedura gwarancyjna

 1. 7.1. Podstawą przyjęcia reklamacji przez Usługodawcę jest spełnienie przez Usługobiorcę poniższych punktów:
 2. 7.1.1. Kontakt telefoniczny lub mailowy, w celu zgłoszenia chęci odesłania Produktu na gwarancję. W trakcie zgłoszenia Usługobiorca zostanie poproszony o podanie numeru Produktu, daty zakupu oraz podstawowych danych personalnych. W przypadku kontaktu poprzez pocztę elektroniczną Usługobiorca powinien zamieścić wymienione powyżej informacje w wiadomości.
 3. 7.1.2. Usługobiorca musi odesłać Produkt na gwarancję do siedziby firmy Usługodawcy wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną. Konieczne jest bezpieczne zapakowanie przesyłki, tak aby nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Zwroty należy kierować na adres: Genesis Turbo, ul. Wielkopolna 2e, 56-400 Oleśnica, z dopiskiem: GWARANCJA.
 4. 7.2. Skorzystanie z gwarancji możliwe jest wyłącznie po (1) spełnieniu warunków określonych w Programie Wymiany; (2) odesłaniu Produktu wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną; (3) po spełnieniu wszystkich obowiązków Kupującego zawartych w Karcie Gwarancyjnej.
 5. 7.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż 14 Dni Roboczych od momentu doręczenia Produktu do siedziby firmy Sprzedającego.
 6. 7.3.1. Informacje o wyniku reklamacyjnym Sprzedający przekaże telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej po wykonaniu ekspertyzy gwarancyjnej. Wszystkie informacje reklamacyjne zapisywane są w Karcie Gwarancyjnej i przedstawiane Klientowi (oraz w miarę możliwości dołączane są fotografie i filmiki).
 7. 7.4. Usługodawca udziela Kupującemu gwarancji na Produkt na okres od 12 do 24 miesięcy bez limitu kilometrów w zależności od zakupionego Produktu oraz bez względu na kraj użytkowania Produktu. Długość okresu gwarancyjnego zapisana jest w Karcie Gwarancyjnej Produktu.
 8. 7.5. Jeżeli Towar otrzymany przez Usługobiorcę jest niezgodny z Umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 9. 7.6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową nie zawiadomi Usługodawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 10. 7.7. Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Usługodawcy roszczenie o odszkodowanie za żadne szkody powstałe wskutek awarii zakupionego Produktu.
 11. 7.7.1. Jedynym zobowiązaniem Sprzedającego, jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad.
 12. 7.7.2. Dodatkowe koszty transportu, montażu/koszty demontażu, dodatkowe koszty zatrzymania pojazdu i wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze, nie są objęte gwarancją i dlatego nie będą uznawane.
 13. 7.8. Usługodawca odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady techniczne i technologiczne tkwiące w sprzedanym Produkcie.
 14. 7.9. Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego u Usługodawcy.
 15. 7.10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, usterek i wad powstałych z innych przyczyn aniżeli tkwiące w Produkcie, a powstałe na skutek:
 16. 7.10.1. Niewłaściwego montażu oraz uruchomienia Produktu.
 17. 7.10.2. Naprawy, zmian i przeróbek dokonywanych przez inne firmy lub osoby niż Usługodawca.
 18. 7.10.3. Niewłaściwego eksploatowania Produktu (nieregularna wymiana oleju, filtra oleju, filtra paliwa, zła jakość oleju oraz paliwa, obecność zabrudzeń lub opiłków w układzie paliwowym itp.).
 19. 7.10.4. Złego stanu technicznego silnika lub jego osprzętu w pojeździe, w którym Produkt został zamontowany.
 20. 7.10.5. Uszczelnienia wymaganych elementów przed montażem Produktu silikonem lub zastosowaniem węży, które nie są odporne na olej napędowy lub inne środki bądź czynniki zewnętrzne.
 21. 7.10.6. Pracy Produktu bez obecności paliwa, oleju lub innych wymaganych płynów.
 22. 7.10.7. Używania uszkodzonego pojazdu, mimo przesłanek wystąpienia wady.
 23. 7.10.8. Zdarzeń losowych takich jak: zalanie, zawilgocenie, pożar oraz inne nieprzewidziane zdarzenia.
 24. 7.10.9. Uszkodzeń innych części pojazdu w następstwie uszkodzeń wynikających ze zniszczenia jednego lub więcej elementów objętych gwarancją. Jednocześnie są z niej wyłączone części uszkodzone w następstwie usterki lub podzespołu, które nie były objęte niniejszą gwarancją.
 25. 7.10.10. Uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 26. 7.11. Kupujący zobowiązany jest do:
 27. 7.11.1. Użytkowania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 28. 7.11.2. Nieużytkowania pojazdu w zawodach sportowych, wyścigach, rajdach oraz próbach przed nimi, a także w warunkach terenowych.
 29. 7.11.3. Przeprowadzania regularnej kontroli poziomu płynów, zapewnienia obsługi technicznej pojazdu w wymaganych terminach lub po określonym przebiegu zgodnie z zaleceniami zdefiniowanymi przez producenta.
 30. 7.11.4. Działania z uwzględnieniem kontrolek lub komunikatów ostrzegawczych na desce rozdzielczej pojazdu.
 31. 7.11.5. Stosowania wysokiej jakości paliwa oraz oleju silnikowego o wysokich właściwościach smarnych, który należy wymieniać wraz z filtrem oleju, co 12 tys. km. W przypadku oleju półsyntetycznego należy dokonywać jego wymiany wraz z filtrem, co 9 tys. km.
 32. 7.12. W przypadku uznania gwarancji Usługodawca naprawi lub wymieni Produkt na wolny od wad oraz odeśle na swój koszt na adres Kupującego.
 33. 7.13. W przypadku nieuznania gwarancji reklamowany Produkt będzie zwrócony Kupującemu na jego żądanie pod warunkiem pokrycia kosztów przesyłki Produktu „do” i „z” serwisu Usługodawcy.
 34. 7.14. Produkt odesłany na gwarancję i nieodebrany przez Usługobiorcę po okresie 60 dni będzie stanowił własność Usługodawcy i nie będzie podlegał zwrotowi Usługobiorcy.
 35. 7.15. Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy Produktu, jeśli reklamowany Produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją.
 36. 7.16. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku, gdy Kupujący zalega z oddaniem części w przypadku dokonania zakupu Produktu na wymianę.

Program Wymiany

 1. 8.1. Program Wymiany polega na zakupie zregenerowanego lub nowego Produktu Usługodawcy, a Usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu swojej Starej Jednostki na adres siedziby Usługodawcy.
 2. 8.1.1. Zwrot Starej Jednostki stanowi część zapłaty za produkt regenerowany.
 3. 8.1.2. Jeżeli Klient nie zobowiązuje się do zdania Starej Jednostki w czasie określonym w niniejszym Regulaminie, wówczas zapłacony przez niego depozyt stanowi część ostatecznej ceny regenerowanego Produktu.
 4. 8.2. Program Wymiany ma zastosowanie pod warunkiem, że są przestrzegane następujące warunki:
 5. 8.2.1. Usługobiorca, dokonując zakupu w opcji z depozytem zobowiązany do zwrotu Starej Jednostki nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych, licząc od daty zakupu Produktu. Dostawa Starej Jednostki przez Klienta jest warunkiem koniecznym, chyba że strony ustaliły inaczej.
 6. 8.2.2. Usługobiorca jest zobowiązany podczas składania Zamówienia do poinformowania Usługodawcy o następujących sytuacjach:
 7. 8.2.2.1. w przypadku turbosprężarek, gdy turbosprężarka:
  a) posiada pęknięcia lub uszkodzenia mechaniczne,
  b) nie jest kompletna, brakuje takich elementów jak: siłownik, korpus żeliwny, korpus aluminiowy, obudowa łożyskowania itp.,
  c) nie jest złożona w jedną całość (została rozebrana na części).
 8. 8.2.2.2. w przypadku części układu paliwowego:
  a) posiada uszkodzenia mechaniczne,
  b) nie jest kompletna, brakuje jakiegokolwiek elementu,
  c) nie jest złożona w jedną całość.
 9. 8.2.2.3. w przypadku komponentu układu wydechowego:
  a) nie jest kompletny, brakuje jakiegokolwiek elementu,
  b) nie jest złożony w jedną całość (np. został rozcięty).
 10. 8.2.3. Stara Jednostka musi odpowiadać określonemu lub równoważnemu kodowi/numerowi regenerowanego, lub nowego Produktu zakupionego u Usługodawcy. W przypadku otrzymania nieodpowiedniej Jednostki Usługobiorca zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku odpowiedzi od Usługobiorcy w ciągu 7 dni, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 11. 8.2.3.1. złomowania lub zatrzymania niewłaściwej jednostki Usługobiorcy,
 12. 8.2.3.2. unieważnienia gwarancji,
 13. 8.2.3.3. braku zwrotu depozytu.
 14. 8.3. Usługodawca posiada łącznie 2 warianty zakupu w Programie Wymiany:
 15. 8.3.1. Z depozytem:
 16. 8.3.1.1. Informacja o wielkości depozytu znajduje się na Stronie Internetowej każdego z Produktów.
 17. 8.3.2. Bez depozytu:
 18. 8.3.2.1. Kurier przy dostawie nowego Produktu odbierze Starą Jednostkę i dostarczy do Usługodawcy.
 19. 8.3.2.3. Usługobiorca ma możliwość zakupienia Produktu w siedzibie Usługodawcy i jednocześnie zdania Starej Jednostki.
 20. 8.4. Jeżeli Usługobiorca odmówi oddania Starej Jednostki, a nie opłacił depozytu, Usługodawca anuluje mu gwarancję.
 21. 8.5. Usługodawca zwróci depozyt na konto bankowe Usługobiorcy w terminie do 5 Dni Roboczych od momentu doręczenia Starej Jednostki do siedziby Usługodawcy pod warunkiem:
 22. 8.5.1. wywiązania się z warunków Programu Wymiany,
 23. 8.5.2. dokonania zwrotu Starej Jednostki wraz z załączonymi informacjami takimi jak: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres doręczenia Produktu, nazwę zakupionego Produktu, kwotę wpłaconej kaucji, telefon kontaktowy, nr rachunku bankowego,
 24. 8.5.3. dołączenia do zwracanej Jednostki dowodu zakupu Produktu (paragon lub Faktura VAT).
 25. 8.6. Niespełnienie warunków określonych w punkcie 8.5 będzie skutkowało brakiem zwrotu wpłaconego depozytu.

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. 9.1. Usługobiorca, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:
 2. 9.1.1. pisemnie na adres: ul. Wielkopolna 2e, 56-400 Oleśnica,
 3. 9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrumturbo@gmail.com,
 4. 9.1.3. osobiście w siedzibie Usługodawcy.
 5. 9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. 9.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 7. 9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły podlega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 8. 9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi dokonaną przez niego płatność z tytułu zakupu Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe Klienta. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem do siedziby firmy.
 9. 9.5.1. Jeżeli Usługobiorca odstępuje od Umowy, a wybrał sposób dostawy inny niż standardowa dostawa kurierska DPD lub w danym czasie najtańszy sposób doręczenia przesyłki, Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów dostawy.
 10. 9.6. Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem do siedziby Usługodawcy.
 11. 9.7. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. 9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:
 13. 9.8.1. Usługodawca nie zwróci Usługobiorcy poniesionych kosztów dostawy Produktu,
 14. 9.8.2. Usługobiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,
 15. 9.8.3. Usługobiorca ponosi koszty wynikające z uszkodzenia Produktu.
 16. 9.9. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów:
 17. 9.9.1. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 18. 9.9.2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 19. 9.9.3. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Usługobiorcy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 20. 9.9.4. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 21. 9.9.5. W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 22. 9.9.6. Jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 23. 9.10. Produkty, które były używane lub zamontowane w pojeździe, nie podlegają zwrotowi.
 24. 9.11. W przypadku towarów sprowadzanych na zamówienie/lub produkowanych pod specyfikacje Konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w wybranych przypadkach zwrot może być zaakceptowany po wpłaceniu 20% całkowitej wartości towaru.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. 10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. 10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. 10.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. 10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. 10.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. 10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. 10.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. 10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. 10.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. 11.1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z funkcjonalności dostępnych w Sklepie jest Sprzedający tj. Mateusz Wójcik Genesis Turbo z siedzibą w Oleśnicy 56-400 przy ul. Wielkopolnej 2e, zarejestrowany pod numerem NIP: 9111920406, Regon: 022332883 .
 2. 11.2. Sprzedający wskazuje następujący adres poczty do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
  a) listownie: Mateusz Wójcik Genesis Turbo, ul. Wielkopolna 2e, 56-400 Oleśnica
  b) za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: centrumturbo@gmail.com
 3. 11.3. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w Sklepie www.genesisturbo.pl oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. dokonywania zakupów w Sklepie), będą przetwarzane przez Sprzedającego, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).
 4. 11.4. Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
 5. 11.5. Dane osobowe przekazane / udostępnione w ramach Sklepu mogą być ponadto wykorzystywane przez Sprzedającego w innych celach, w przypadku gdy Klient wyrazi osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.
 6. 11.6. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania Umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Sprzedającego oraz partnerów współpracujących z Usługodawcą przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną.
 7. 11.7. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedającego jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedającemu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. 11.8. Użytkownikom Sklepu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych W przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma również w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 9. 11.9. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w ramach Sklepu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Sklepie (np. rejestracja konta) lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Sklepie.
 10. 11.10. Wszelkie zgody wyrażone w ramach Sklepu dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane.
 11. 11.11. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po usunięcia konta, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.
 12. 11.12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://genesisturbo.pl/content/17-polityka-prywatnosci

Zmiana Regulaminu

 1. 12.1. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. 12.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Klientów nieposiadających Konta w Sklepie Internetowym o zmianie zasad Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego przez okres 14 dni przed wprowadzeniem w życie nowych zasad Regulaminu oraz przez okres 14 dni po wprowadzeniu w życie nowych zasad Regulaminu.
 3. 12.3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.
 4. 12.4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
 5. 12.5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. 13.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. 13.2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).